• Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne

Brak towaru
55.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788395644405
Zostaw telefon

Redakcja: Roman Drozd, Bohdan Halczek

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 544

Okładka: twarda

Format: 17,00 cm x 24,00 cm

Książka w językach polskim i ukraińskim

Uwagi - okładka i brzegi stron z lekkimi zabrudzeniami

 

Niniejsza książka jest pracą zbiorową, w skład której wchodzi 39 artykułów tematycznych. Zostały one opracowane przez naukowców z różnych dyscyplin z Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Czech. Najwięcej tekstów dotyczy stosunków ukraińsko-polskich. W publikacji podjęta została również kwestia relacji ukraińsko-słowacko-czeskich, ukraińsko-rumuńskich, ukraińsko-mołdawskich oraz ukraińsko-ormiańskich. Ukazano w nich stosunki Ukraińców z sąsiednimi narodami w wymiarze politycznym, ekonomicznym, kulturalnym, a nawet rodzinnym. Żaden sąsiad nie jest z natury ani "dobry", ani "zły". To jak ułożą się wzajemne kontakty, zależy od tego, czy sąsiedzi zdołają ułożyć obopólne relacje w taki sposób, aby były możliwe do akceptacji przez każdą ze stron. Z tym jednak bywało różnie na przestrzeni wieków 

(opis wydawcy)

Spis treści:

Wstęp    /9

RELACJE UKRAIŃSKO-POLSKIE

Євген Луньо, Релігійна ідентичність графа Леона Шептицького в народно-оповідній традиції [Tożsamość religijna hrabiego Leona Szeptyckiego w tradycji ludowej]    /11

Марина Демедюк, Українські народні казки у польських народознавчих виданнях другої половини ХІХ – початку ХХ століття [Ukraińskie baśnie ludowe w polskich publikacjach etnograficznych na przełomie XIX i XX wieku]     /28

Agnieszka Hawrot, Relacje między Hucułami a Polakami na podstawie tetralogii Stanisława Vincenza Na wysokiej połoninie     /41

Галина Івашків, Кераміка з Лемківщини в українських та польських музеях [Ceramika z Łemkowszczyzny w muzeach ukraińskich i polskich]    /51

Ольга Харчишин, Пісні літературного походження у творчій взаємодії українців і поляків [Pieśni pochodzenia literackiego w interakcji twór czej Ukraińców i Polaków]    /65

Наталія Мисак, Освіта і виховання як соціокультурні маркери національної ідентичності галицької молоді наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття [Oświata i wychowanie jako społeczno-kulturowe wyznaczniki tożsamości młodzieży galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku]    /77

Ольга Рибицька, Культурно-освітній простір Львова початку ХХ століття як запорука формування львівської математичної школи та її представника Станіслава Уляма [Środowisko kulturalne i edukacyjne Lwowa jako podstawa dla działalności lwowskiej szkoły matematycznej i jej czołowego reprezentanta Stanisława Ulama]    /94

Леонід Зашкільняк, Польща і поляки в суспільній свідомості галицьких українців напередодні Першої світової війни [Polska i Polacy w opinii Ukraińców galicyjskich w przededniu I wojny światowej]      /107

Володимир Комар, Ірина Комар, Українці у міжвоєнній Польщі [Ukraińcy w Polsce międzywojennej]     /122

Оксана Чікало, Народна проза про українсько-польські взаємини напередодні Другої світової війни (на матеріалах з Го рохівського району Волинської області) [Stosunki polsko-ukraińskie w przededniu II wojny światowej w opowieściach ludowych (na podstawie badań w rejonie horochowskim na Wołyniu]     /134

Андрій Яремчук, Українсько-польське протистояння у вересні 1939 року на Стрийщині [Konflikt polsko-ukraiński w rejonie Stryja we wrześniu 1939 roku]    /143

Jakub Gorzeń, Szkolnictwo ukraińskie w II Rzeczypospolitej oraz w Generalnym Gubernatorstwie    /158

Rafał Dydycz, Ludność ukraińska powiatu bialskiego w czasie II wojny światowej    /170

Оксана Кузьменко, Українці та поляки у ракурсі типології фольклорної пісенності про Другу світову війну [Typologia ukraińskich i polskich pieśni ludowych o tematyce II wojny światowej]    /185

Igor Hałagida, „Kapelani UPA” – próba demitologizacji pojęcia i zjawiska    /200

Оксана Годованська, Радянізація системи освіти в Галичині: на основі наказів і директив Міністерства освіти УРСР [Sowietyzacja oświaty w Galicji: na podstawie nakazów i dyrektyw Ministerstwa Oświaty USSR]    /226

Галина Боднар, Витіснена пам’ять: українсько-польське співжиття в досвідченнях українців, виселених у повоєнні роки з Польщі (на матеріалах глибинних інтерв’ю у Львівській області) [Usunięta pamięć: współistnienie polsko-ukraińskie w relacjach Ukraińców wysiedlonych w latach powojennych z Polski (na podstawie wywiadów przeprowadzonych w obwodzie lwowskim]   /239

Марія Качмар, Фольклор українців, переселених із Польщі у сорокових роках ХХ століття: динаміка традиції (на матеріалах села Тулиголови Городоцького району Львівської області) [Folklor Ukraińców przesiedlonych z Polski w latach czterdziestych XX wieku: trwanie tradycji (na podstawie badań we wsi Tułyhołowy w rejonie horodeckim w obwodzie lwowskim]    /262

Юрій Макар, Віталій Макар, Обмін населенням між Польщею та підрадянською Україною за Угодою від 9 вересня 1944 року та його наслідки [Wymiana ludności między Polską a radziecką Ukrainą w świetle umowy z dnia 9 września 1944 roku i jej następstwa]    /279

Alina Bacic-Saliszewska, Powstanie i struktura organizacyjna sotni UPA „Udarnyky-4” pod dowództwem Wołodymyra Szczyhelskiego „Burłaki” (1945-1947)    /294

Володимир Ковальчук, Допомога поляків для НКВД у боротьбі з ОУН(б) і УПА на Тернопільщині (1944-1945) [Współpraca Polaków z NKWD w walce z OUN(b) i UPA na Tarnopolszczyźnie w latach 1944-1945]   /316

Jarosław Syrnyk, Historia incognita. O pożytkach z (auto)rekonceptualizacji powojennych dziejów Ukraińców w Polsce   /325

Bohdan Halczak, Olha Kharchyshyn, Refleksje nad genezą pieśni Hej sokoły!    /334

Paweł Poczekajło, Relacje społeczności polskiej z mniejszością ukraińską w województwie gdańskim w latach 1947–1970 (zarys problematyki)     /348

Артур Іжевський, Українські мотиви графічного дизайну грамплатівок у ПНР і СРСР на тлі художньо-естетичних потреб суспільства [Ukraińskie motywy na okładkach płyt gramofonowych w PRL i ZSRR na tle artystycznych i estetycznych potrzeb społeczeństwa]     /359

Roman Drozd, Kwestia upamiętnień miejsc spoczynku żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce w latach 1989-2005   /376

Mariusz Markiewicz, Ukraińcy w Polsce – nowa migracja   /389

Arkadiusz Trochanowski, Eparchia wrocławsko-gdańska Kościoła greckokatolickiego wobec obywateli Ukrainy w Polsce   /400

RELACJE UKRAIŃSKO-SŁOWACKO-CZESKIE

Любов Бурковська, Ікони «Страсті Христові» ХV–ХVІІ століття з українсько-польсько-словацького пограниччя. Iконографічні та композиційно-структурні трансформації [Ikony „Męki Chrystu so wej” XV–XVII wieku na pograniczu ukraińsko-polsko-słowackim. Przemiany ikonograficzne i kompozycyjno-struktu ralne]    /414

Vlastimil Ondrak, Ukrajinská emigrace prizmatem československé zpravodajské služby [Emigracja ukraińska w świetle raportów czechosłowackich służb wywiadowczych]    /428

Tomáš Řepa, Ukrajinská menšina v meziválečném Československu – politické, bezpečnostní a vojenské aspekty [Mniejszość ukraińska w Czechosłowacji międzywojennej – aspekty polityczne, militarne i w zakresie ochrony bezpieczeństwa państwa]    /443

UKRAIŃCY I ICH SĄSIEDZI NA PRZESTRZENI WIEKÓWAleš Binar, Ukrajina jako prostor utváření české (československé) vojenské tradice druhé světové války [Ukraina jako obszar kształtowania czeskiej (czechosłowackiej) tradycji wojskowej w czasie II wojny światowej]    /458

Marian Gajdoš, Ukrajinská národnosť na Slovensku v šesťdesiatych rokoch 20. storočia [Ludność ukraińska na Słowacji w latach sześćdziesiątych XX wieku]    /473

Stanislav Konečný, Ukrajinská menšina na Slovensku počas tzv. než nej revolúcie [Ukraińska mniejszość na Słowacji w okresie tzw. rewolucji aksamitnej w 1989 roku]    /485

RELACJE UKRAIŃSKO-RUMUŃSKIE

Олександр Добржанський, Українсько-румунські взаємини на Буковині в ХІХ – на початку ХХ століття [Stosunki ukraińsko-rumuńskie na Bukowinie na przełomie XIX i XX wieku]     /501

RELACJE UKRAIŃSKO-MOŁDAWSKIE

Тетяна Файник, «Входини» у нове житло на українсько-молдовському та українсько-польському пограниччях у ХХ столітті [Obrzędy ludowe towarzyszące zasiedleniu nowej chaty na pograniczach ukraińsko-mołdawskim i ukraińsko-polskim w XX wieku]    /516

RELACJE UKRAIŃSKO-ORMIAŃSKIE

Богдан Левик, Професор Юліан Захарієвич – вірменин Львова [Profesor Julian Zachariewicz – Ormianin ze Lwowa]    /528

Informacja o autorach    /539


Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie