• Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501–1795)

39.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
Zostaw telefon

Autor: Jerzy Topolski

Rok wydania: 1999

Liczba stron: 943

Okładka: twarda

Format: 17,5 cm x 24,00 cm

Uwagi - okładka z lekkimi zatarciami, brzegi stron nieznacznie przykurzone

 

"Każdy okres historyczny ma sobie właściwe cechy i każdy we właściwy sobie sposób wpisuje się w tok dziejów. Okres od XVI do XVIII wieku, którego opis i próbę interpretacji zamieszczam w niniejszym tomie, „dotyka" z jednej strony Średniowiecza, rozpoczyna się bowiem w czasie, gdy Kolumb odkrywał Amerykę, z drugiej strony zbliża się do czasów, gdy Europa i świat weszły już zdecydowanie na drogę wiodącą do nowoczesności. W owych trzech wiekach dokonało się zatem wiele. W Polsce w XVI wieku nastąpiła zmiana zasadnicza. Wykształcił się mianowicie nowy model życia gospodarczego i społecznego (system folwarczno-pańszczyźniany) oraz politycznego (demokracja szlachecka) i kulturalnego (Odrodzenie), różny od średniowiecznego. Bez znajomości tego przełomu i losów nowego systemu trudno zrozumieć jest to, co zdarzyło się później, w XIX i XX wieku. Wieki te były zarówno kontynuacją dziejów wcześniejszych, jak i dążeniem do zrywania z wykształconymi wcześniej strukturami"

(ze wstępu)

Spis treści:

Wstęp   /5

Część pierwsza. Polska Odrodzenia i demokracji szlacheckiej: ukształtowanie się i apogeum folwarczno-pańszczyźnianego modelu życia gospodarczego oraz dominacji szlachty (1501-1618)  /9

Charakterystyka ogólna okresu  /11

Dział pierwszy: Kształtowanie się podstaw gospodarczych, społecznych i świadomościowych nowożytnej Polski  /19

Rozdział I. Polska wobec zwrotu w dziejach gospodarczych i społecznych Europy  /19

1. Ogólnoeuropejskie przesłanki przejścia do gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej  /19

2. Rozwój gospodarki  folwarczno-pańszczyźnianej w Polsce   /25

3. Wpływ  gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej na rozwój gospodarczy kraju w okresie ukształtowania się tej gospodarki. Eksport zboża   /34

Rozdział II. Chłopi i gospodarstwo chłopskie wobec przewrotu folwarczno-pańszczyźnianego   /37

1. Rozwój osadnictwa wiejskiego. Gospodarstwo chłopskie  /37

2. Obciążenia gospodarstw chłopskich. Dochody chłopów   /42

3. Postawa chłopów wobec przewrotu folwarczno-pańszczyźnianego   /44

Rozdział III. Miasta. Polska na mapie handlowej świata. Rzemiosło i przemysł. Ogólny stan gospodarczy kraju   /47

1. Ogólne warunki rozwoju miast. Procesy urbanizacyjne  /47

2. Rozwój rynku wewnętrznego. Polska na mapie handlowej Europy   /53

3. Produkcja przemysłowa i górnictwo  /59

4. Pieniądze, ceny i kredyt. Dochód narodowy  /63

Rozdział IV. Społeczeństwo ziem państwa polskiego w początkach czasów nowożytnych  /66

1. Charakterystyka ogólna. Rozwój zaludnienia  /66

2. Struktura globalna społeczeństwa i jej przemiany. Stany   /69

3. Rodzina i inne więzi społeczne. Konflikty społeczne  /80

Rozdział V. Cechy charakterystyczne i kształtowanie się światopoglądu, mentalności i postaw. Rola religii i kościoła  /85

1. Ogólne cechy światopoglądu Polaków XVI wiek  /85

2. Życie religijne i stan kościoła przed rozłamem reformacyjnym. Geneza reformacji   /92

3. Rozwój reformacji w Polsce. Projekty utworzenia kościoła narodowego. Bracia polscy   /96

4. Początki kontrreformacji. Zakony  /102

5. Wzrost elementów świeckich w świadomości. Antyklerykalizm  /107

Rozdział VI. Procesy kształtowania się świadomości narodowej. Struktura etniczna państwa  /109

1. Problem więzi narodowej w czasach feudalnych  /109

2. Naród a państwo w Polsce XVI wieku  /110

3. Świadomość historyczna w procesie kształtowania się świadomości narodowej  /113

4. Język polski w procesie kształtowania się świadomości narodowej   /117

5. Pozycja ludności etnicznie niepolskiej (niemieckiej, ruskiej, litewskiej, żydowskiej i innej) a proces kształtowania się świadomości narodowej. Katolicyzm na terenach wschodnich wobec prawosławia. Unia brzeska  /124

6. Stosunek Polaków do mniejszości. Polacy o sobie  /132

7. Polacy poza granicami kraju  /135

Dział drugi. Państwo a naród i społeczeństwo: struktura władzy i pozycja międzynarodowa Polski   /139

Rozdział VII. Od demokracji szlacheckiej do politycznej przewagi magnatów. Mechanizmy podejmowania decyzji państwowych  /139

1. Kształtowanie się polskiej demokracji szlacheckiej. Rozwój i wzrost roli sejmu  /139

2. Program polityczny szlachty i jego realizacja do 1572 roku   /148

3. Od egzekucji praw i dóbr do obrony "złotej wolności", apogeum i załamywanie się szlacheckiego programu reform. Koniec dynastii Jagiellonów i pierwsze wolne elekcje  /153

Rozdział VIII. Funkcjonowanie państwa. Procesy integrujące i dezintegrujące  /163

1. Dążenie do jedności prawnej  /163

2. Problemy unifikacji terytorium państwowego. Wcielenie Mazowsza i księstw oświęcimskiego, zatorskiego i siewierskiego. Dalsze procesy integracyjne Prus Królewskich i Korony. Rozluźnianie się związku z Prusami Książęcymi  /165

3. Unia z Litwą  /174

4. Administracja państwowa i formy życia samorządowego  /177

5. Podstawy finansowe państwa  /185

6. Kościół a państwo  /189

7. Organizacja sądownictwa i porządku publicznego  /192

Rozdział IX. Wojsko i sztuka wojskowa. Wojsko a społeczeństwo  /196

1. Potrzeby obronne Polski. Wojsko polskie i uzbrojenie na tle przemian europejskich  /196

2. Wojsko obrony potocznej. Ideały wychowawcze szlachty. Organizacja wojska  /200

3. Flota wojenna. Komisja Morska Zygmunta Augusta  .205

4. Kozacy  /206

Rozdział X. Warunki prowadzenia polityki zagranicznej. Działalność Aleksandra i Zygmunta I na arenie międzynarodowej. Polska a Habsburgowie i Rosja  /209

1. Warunki prowadzenia polityki zagranicznej. Dyplomacja i sprawa informacji w życiu politycznym  /209

2. Polityka zagraniczna króla Aleksandra i jej antecedencje  /215

3. Polityka zagraniczna Zygmunta I. Zachód i Wschód w tej polityce  /218

Rozdział XI. Sukcesy w walce z dominium Maris Baltici. Polityka zagraniczna Zygmunta Augusta, Henryka Walezego i Stefana Batorego  /226

1. Ideologia polityczna i polityka zagraniczna Zygmunta Augusta. W kierunku dominacji interesów litewskich   /226

2. Wojna o Inflanty. Kongres szczeciński (1570)   /229

3. Sytuacja w okresie panowania Henryka Walezego. Ideologia polityczna Stefana Batorego  /231

Rozdział XII. Polityka zagraniczna Zygmunta III do 1618 roku. Zaostrzenie się stosunków z Rosją. Nowa płaszczyzna konfliktu: Szwecja  /234

1. Ideologia polityczna Zygmunta III (1587-1632)  /234

2. Stosunki z Habsburgami, Hiszpanią i Anglią  /235

3. Nieudane próby obsadzenia tronu w Szwecji. Konflikt ze Szwecją   /237

4. Sprawy mołdawskie i tureckie  /239

5. Załamanie się planów podporządkowania Moskwy   /241

Dział trzeci: Kultura a państwo, naród i społeczeństwo. Miejsce kultury polskiej w kulturze powszechnej epoki Odrodzenia  /247

Rozdział XIII. Przestrzenna organizacja życia. Wsie, miasta i osiedla   /247

1. Refleksje o pojęciu kultury  /247

2. Przemiany środowiska naturalnego  /248

3. Organizacja przestrzenna obszarów wiejskich  /249

4. Miasto jako układ przestrzenny  w czasach nowożytnych  /251

Rozdział XIV. Charakter i poziom kultury materialnej  /254

1. Treść i kierunki przemian  /254

2. Domy i mieszkania  /255

3. Wnętrza mieszkań   /262

4. Ubiory. Wykształcenie się stroju narodowego ("polskiego")   /265

Rozdział XV. Życie codzienne. Różne jego style i elementy jedności   /274

1. Warunki kształtujące życie codzienne i jego zróżnicowanie  /274

2. Praca w życiu społeczeństwa  /275

3. Wydarzenia cykliczne w życiu codziennym: święta, urodziny, śluby, pogrzeby   /277

4. Wygląd zewnętrzny i ochrona zdrowia  /281

5. Kontakty między ludźmi: miejsca spotkań, komunikacja i podróże. Początki poczty państwowej  /282

6. Rozrywki. Zajęcia sportowe  /286

Rozdział XVI. Społeczeństwo wobec druku i książki   /289

1. Książka i druk nowym elementem życia. Początki drukarstwa w Polsce. Papiernie. Księgarstwo   /289

2. Dalszy rozwój produkcji książki i handlu nią. Książka na Ukrainie i w Wielkim Księstwie Litewskim. Problem cenzury   /292

3. Książka a społeczeństwo. Czytelnictwo. Bibliofilstwo. Rozprowadzanie książek  /295

Rozdział XIII. Kierunki i formy edukacji szkolnej. Uniwersytety   /299

1. Struktura i dynamika systemu edukacyjnego. Wpływ reformacji na szkolnictwo  /299

2. Szkoły parafialne  /300

3. Ku wyższym poziomom kształcenia: szkoły średnie (gimnazja)  /304

4. Szkolnictwo wyższe  308

Rozdział XVIII. Narodziny nowożytnej nauki w Polsce: nauki tajemne a myślenie naukowe  /31

1. Problemy wykształcania się świadomości naukowej i środowiska naukowego  /313

2. Astrologia i alchemia a refleksja narodowa  /314

3. Prądy filozoficzne w Polsce. Naukowe opanowywanie przyrody. Przełom kopernikański. Chemia, medycyna, botanika, zoologia, nauki rolnicze o techniczne  /316

4. Początki refleksji naukowej nad społeczeństwem  /322

5. Nauki o języku   /326

Rozdział XIX. Literatura renesansowa: prądy, twórcy, społeczeństwo  /328

1. Warunki i główne etapy rozwoju literatury renesansowej w Polsce   /328

2. Początki i pierwsza faza literatury renesansowej: Dantyszek, Krzycki, Janicki i inni  /330

3. Dalszy rozwój literatury renesansowej: rozkwit różnych rodzajów prozy i nowe formy poezji. Mikołaj Rej  /332

4. Jan Kochanowski, Łukasz Górnicki, Piotr Skarga - apogeum i końcowa faza literatury renesansowej  /334

5. Literatura popularna  /340

6. Formy aktywności teatralnej   /341

Rozdział XX. Rozwój życia artystycznego i jego rola w społeczeństwie   /344

1. Gotyk i Renesans. Zmiany w zakresie świadomości artystycznej i percepcji sztuki. Charakter sztuki polskiej XVI i początków XVII wieku na tle europejskim  /344

2. Pochód sztuki renesansowej w Polsce za Zygmunta I  /347

3. Renesansowe życie artystyczne w drugiej połowie XVI wieku   /352

4. Wpływ kontrreformacji na sztukę. Wczesny Barok  /356

Rozdział XXI. Kultura muzyczna społeczeństwa   /363

1. Przekształcenia renesansowe w tradycje muzyczne  /363

2. Początki i rozwój Renesansu w twórczości muzycznej  /365

3. Między muzyką renesansową a barokową   /369

Rozdział XXII. Życie kulturalne niepolskich grup etnicznych na terenie Korony o Wielkiego Księstwa Litewskiego  /372

1. Czynniki zróżnicowania kulturowego kraju. Ukraina, Litwa, Białoruś  /372

2. Kultura żydowska  /375

3. Cechy charakterystyczne kultury Ormian i Tatarów   /379

4. Elementy kultury kozackiej. Cyganie  /382

Część druga. Polska w Baroku i dominacji magnatów: regres gospodarczy i polityczny (1618-1733)   /385

Charakterystyka ogólna  /387

Dział pierwszy: Państwo: umacnianie się przewagi magnacki i próby reform ustrojowych. Pozycja międzynarodowa Polski   /395

Rozdział XXIII. Załamanie się demokracji szlacheckiej. Walki wewnętrzne wokół ustroju politycznego państwa  /395

1. Kierunek zmian: słabnięcie państwa   /395

2. Inter libertatem et maiestatem: poszukiwanie kompromisu (1618-1648)   /398

3. Narastający kryzys szlacheckiego parlamentaryzmu za Jana Kazimierza (1648-1668). Dworskie próby reform i wojna domowa   /403

4. Sytuacja wewnętrzna za czasów Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673) i Jana III Sobieskiego (1674-1696)  /409

5. Między złotą wolnością a saskim absolutyzmem. Panowanie Augusta II (1697-1733). Nowa wojna domowa. Początki "familii". Sprawa króla Leszczyńskiego  /414

Rozdział XXIV. Funkcjonowanie państwa: rozwój tendencji decentralizacyjnych, administracja, system finansowy   /424

1. Ogólna struktura państwa. Dalsze osłabianie więzi z Prusami Książęcymi. Unia Polski i Saksonii  /424

2. Administracja państwowa i samorząd. Wzrost znaczenia sejmików. Sądownictwo i prawo  /426

3. Zmiany w systemie finansowym. Wzrost decentralizacji   /434

Rozdział XXV. Wojsko i obrona państwa   /437

1. Organizacja, rodzaje i liczba wojska do 1652 roku. Reformy Władysława IV   /437

2. Zmiany w organizacji i liczebności wojska 1652-1717: wojsko komputowe i wojsko powiatowe   /440

3. Reformy wojskowe sejmu "niemego". Wojsko za Augusta II  /442

4. Stan techniczny wojska oraz stan obronności kraju   /444

Rozdział XXVI. Przemiany w strukturze i funkcjonowaniu dyplomacji   /448

1. Kierowania sprawami dyplomacji. Rosnąca decentralizacja ośrodków dyspozycji   /448

2. Dyplomaci, ceremoniał, finansowanie służby zagranicznej   /451

3. Dyplomacja za czasów Augusta II (1697-1733) i Stanisława Leszczyńskiego (1704-1709)  /454

Rozdział XXVII. Polityka zagraniczna Wazów (1618-1668). Polska terenem niszczących wojen  /457

1. Ostatnia faza polityki zagranicznej Zygmunta III (1618-1632). Wpływ Polski na przebieg wojny trzydziestoletniej  /457

2. Polityka zagraniczna Władysława IV (1632-1648). Polska wobec ostatniej fazy wojny trzydziestoletniej  /464

3. Jan Kazimierz (1648-1668) wobec wybuchu powstania na Ukrainie i konfliktu z Rosją   /469

4. Najazd szwedzki na Polskę (1655-1660). Usamodzielnienie Prus Książęcych  /476

5. Jan Kazimierz wobec Kozaczyzny i Rosji po 1660 roku. Utrata Ukrainy lewobrzeżnej  /485

Rozdział XXVIII. Polityka zagraniczna za Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego; walki z Turcją   /488

1. Polityka wobec niebezpieczeństwa ekspansji tureckiej za króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego   /488

2. Polityka zagraniczna Jana III Sobieskiego; pierwszy etap - do 1677 roku - montowanie i upadek polityki bałtyckiej  /492

3. Druga faza polityki zagranicznej Sobieskiego: zerwanie z Francją i zbliżenie z Austrią. Odsiecz Wiednia i dalsze walki z Turcją  /496

4. Powiedeńska polityka Sobieskiego   /500

Rozdział XXIX. Polityka zagraniczna Augusta II i Stanisława Leszczyńskiego: wojna północna 1700-1721  /503

1. Europa wobec unii polsko-saskiej. Ideologia polityczna Augusta II  /503

2. Sprawa Elbląga. Wojna północna. Klęska pod Połtawą (1709)   /505

3. Sytuacja po klęsce połtawskiej. Wzrost międzynarodowego znaczenia Rosji  /511

4. Walka o sukcesję polską   /515

Dział drugi: Zmiany w strukturze i świadomości społeczeństwa, gospodarce i kulturze materialnej  /521

Rozdział XXX. Społeczeństwo doby Baroku wobec procesów feudalizacji  /521

1. Kierunki zmian w strukturze społecznej  /521

2. Przemiany w sferze więzi społecznych. Parafia. Rodzina. Konflikty społeczne   /526

3. Zmiany liczby ludności i jej charakterystyka demograficzna   /530

Rozdział XXXI. Zmiany w świadomości społecznej. Stosunek do "obcych". Polacy poza granicami państwa  /535

1. Kształtowanie się nowych modeli życia. Dogmatyzacja świadomości szlacheckiej. Sarmatyzm  /535

2. Rozwój świadomości narodowej. Polonizacja katolicyzmu. Rozwój świadomości historycznej  /538

3. Rola języka w życiu narodu i jego ewolucja  /541

4. Stosunek do "obcych". Polacy poza granicami kraju   /543

Rozdział XXXII. Zmiany w stosunkach wyznaniowych. Postępy kontrreformacji i jej wpływ na świadomość społeczną   /547

1. Wpływ kontrreformacji na zmianę szlacheckiej wizji świata i Polski   /547

2. Polityka wyznaniowa Władysława IV. Umacnianie wpływów katolicyzmu w latach 1618-1648   /549

3. Dalsza ekspansja katolicyzmu w latach 1648-1733. Chasydyzm  /554

4. Zakony. Rozwój organizacyjny kościoła katolickiego  /558

Rozdział XXXIII. Gospodarka w dobie ekspansji, wojen i osłabienia państwa. Mechanizm regresu  /561

1. Ewolucja modelu i myślenia gospodarczego. Rozwój gospodarczy kraju do wojen Europy połowy XVII wieku. Polska w strefie regresu gospodarczego  /561

2. Wieś i rolnictwo wobec wielkich zniszczeń wojennych połowy XVII i początków XVIII wieku. Procesy osadnicze  /567

3. Sytuacja miast   /573

4. Przemysł, rzemiosło i górnictwo w dobie kryzysu  /576

5. Zmiany w handlu wewnętrznym i zagranicznym. Ograniczona rola rynku w życiu kraju   /580

6. Obieg pieniężny. Kredyt. Zmiany w podziale dochodu narodowego  /584

Rozdział XXXIV. Zmiany w kulturze materialnej i życiu codziennym  /587

1. Ogólny kierunek i czynniki zmian  /587

2. Materialne warunki życia: domy, mieszkania, urządzenia komunalne  /591

3. Materialne warunki życia: pożywienie, odzież, ubiór narodowy  /594

4. Higiena i ochrona zdrowia. Epidemie. Kontakty międzyludzkie. Komunikacja, praca, wypoczynek, rozrywka  /598

Dział trzeci: Zmiany w sposobach zdobywanie wiedzy. Literatura i sztuka Baroku  /603

Rozdział XXXV. Sposoby zdobywania wiedzy. Szkolnictwo w dobie regresu gospodarczego i wojen. Dążenie jezuitów do edukacyjnego monopolu  /603

1. Kierunki zmian w systemie edukacyjnym. Wpływ kontrreformacji na szkolnictwo  /603

2. Nauczanie początkowe. Szkoły parafialne  /604

3. Szkolnictwo średnie  /607

4. Szkoły wyższe. Edukacyjne peregrynacje magnatów  /611

Rozdział XXXVI. Upowszechnienie wiedzy i obiegu informacji. Książka. Rozwój nauki i naukowego myślenia  /618

1. Kierunki zmian w kulturze umysłowej  /618

2. Drukarnie, książka, biblioteki, czytelnictwo  /620

3. Środki informacji bieżącej. Początki prasy polskiej  /622

4. Polska Baroku na mapie naukowej świata. Dogmatyzacja myślenia w tworzenie się kultury naukowej  /625

Rozdział XXXVII. Literatura Baroku a społeczeństwo i naród   /635

1. Literatura Baroku wobec przemian społecznych i świadomości  /635

2. Literatura wczesnego i dojrzałego Baroku  /636

3. Schyłek Baroku w literaturze  /641

4. Życie teatralne Baroku. Uwiąd życia literackiego za Augusta II  /643

Rozdział XXXVIII. Źródła i cechy charakterystyczne polskiej sztuki Baroku  /646

1. Sztuka Baroku a przemiany w życiu społeczeństwa i narodu   /646

2. Dwory szlacheckie. Budownictwo dojrzałego Baroku (lata ok. 1620 - ok. 1670)  /647

3. Przemiany sztuki Baroku pełnego i późnego (do 1733)   /654

4. Życie muzyczne. Taniec  /661

Część trzecia. Polska Oświecenia i walki o reformy: między ingerencją obcą a procesem modernizacji. Tragedia rozbiorów (1733-1795)  /667

Dział pierwszy. Walka o reformę państwa i jej hamulce (1733-1795)  /667

Rozdział XXXIX. Czasy Augusta III: między reformą ministerialną a zamachem stanu. Rozwój gospodarczy i kulturalny kraju  /669

1. Czasy i rządy Augusta III na tle historycznym. Podstawy wydzielenia okresu 1733-1795  /669

2, Szukanie modus vivendi. Próby zwalczania anarchii i tworzenie ministerialnego systemu rządów (1733-1743)   /673

3. Walka króla i "Familii" o reformę RP (1743-1752)  /677

4. Ostatnie lata panowania Augusta III. Polska a wojna 7-letnia (1756-1763). Wzrost aktywności Czartoryskich  /683

5. Rozwój gospodarczy i kulturalny za Augusta III  /687

Rozdział XL. Polska w kleszczach Rosji i Prus. Trudna walka o reformy. Pierwszy rozbiór Polski (1764-1772)  /693

1. Walka wokół Stanisława Poniatowskiego. Reformy sejmu konwokacyjnego (1764)  /693

2. Walka Rosji o umacnianie wpływów w Polsce. Konserwatywny zryw niepodległościowy: konfederacja barska (1765-1772)   /698

3. Pierwszy rozbiór Polski (1772) i jego bezpośrednie skutki  /706

4. Położenie ludności polskiej na terenach zabranych w pierwszym rozbiorze. Sybir i emigracja  /710

Rozdział XLI. Szesnaście lat przygotowujących reformę majową (1772-1788)  /713

1. Reformy sejmu rozbiorowego (1772-1775). Rada Nieustająca. Cechy nowej polityki rosyjskiej w stosunku do Polski   /713

2. Funkcjonowanie Rady Nieustającej  /718

3. Spotkanie króla z Katarzyną II w Kaniowie. Zmiany w sytuacji międzynarodowej  /725

Dział drugi: Gospodarka, społeczeństwo, kultura  /727

Rozdział XLII. Rozwój gospodarczy czasów stanisławowskich  /727

1. Wieś i folwark. Próby przezwyciężenia kryzysu gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej  /736

2. Rzemiosło, przemysł i górnictwo. Charakter gospodarczy manufaktur  /736

3. Rozwój rynku wewnętrznego. Handel zagraniczny  /746

4. Obieg pieniądza. Kredyt   /751

Rozdział XLIII. Przemiany społeczeństwa, jego świadomości i kultury materialnej  /753

1. Zmiany w strukturze i świadomości społecznej  /753

2. Zaludnienie Polski. Struktura demograficzna i więzi społeczne  /760

3. Problem więzi narodowej. Rozwój świadomości historycznej i języka polskiego. Nowe treści świadomości społecznej  /763

4. Stosunki wyznaniowe. Kościół katolicki. Religijność i nowe prądy intelektualne. Wolnomularstwo. Haskala  /768

5. Status wojska i żołnierzy. Siła militarna RP  /775

6. Przemiany w krajobrazie, kulturze materialnej i życiu codziennym   /777

Rozdział XLIV. Postępy w krążeniu informacji i zdobywaniu wiedzy. Rozwój edukacji szkolnej i nauki  /784

1. Wzrost roli słowa drukowanego  /784

2. Rozwój prasy  /787

3. Reforma szkolnictwa: Komisja Edukacji Narodowej  /790

4. Rozwój świadomości naukowej i nauki   /797

Rozdział XLV. Nowe kształty życia literackiego oraz działalności i kultury artystycznej (Barok, rokoko, klasycyzm, sentymentalizm)  /805

1. Odzyskanie przez literaturę wysokiej pozycji i wpływów w społeczeństwie  /805

2. Prądy, twórcy i dzieła literackie  /808

3. Teatr czasów stanisławowskich  /811

4. Sztuka czasów stanisławowskich: architektura, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne  /815

5. Życie muzyczne  /821

Dział trzeci: Reforma państwa oraz zemsta sąsiadów. Drugi i trzeci rozbiór Polski (1788-1795)  /825

Rozdział XLVI. Reformy Sejmu Czteroletniego (1788-1792)  /825

1. Tło i początek obrad Sejmu (do 26 maja 1789). Polityka Prus. Sprawy wojskowe  /825

2. Rozwój prac sejmowych do konwencji w Reichenbach (20 lipca 1790) i zbliżenia Ignacego Potockiego z królem (4 grudnia 1790). Przymierze polsko-pruskie. Reforma administracji i sądownictwa. Sprawa mieszczan i Żydów  /829

3. Konstytucja 3 Maja 1791 roku  /829

4. Dalsza działalność Sejmu Czteroletniego. Pogorszenie się międzynarodowych warunków sprzyjających utrzymaniu reform  /837

Rozdział XLVII. Wojna polsko-rosyjska. Rządy Targowicy i drugi rozbiór Polski  (1792-1793)   /846

1. Przygotowanie interwencji. Konfederacja targowicka i napaść na Polskę  /846

2. Wojna polsko-rosyjska   /849

3. Rządy Targowicy  /852

4. Drugi rozbiór Polski (1793)  /853

5. Sejm grodzieński  /855

Rozdział XLVIII. Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski (1794-1795)  /858

1. Przygotowania do powstania, jego geneza i początek  /858

2. Insurekcja warszawska. Rozszerzanie się powstania i walki do początku czerwca  /864

3. Problemy organizacyjne powstania. Pogorszenie się sytuacji międzynarodowej. Powstanie w Wielkopolsce  /868

4. Ostatnie miesiące powstania. Klęska: Maciejowiec i rzeź Pragi   /872

5. Trzeci rozbiór Polski  /(1795)  /876

Bibliografia  /879

Indeks nazwisk  /900

Indeks nazw geograficznych  /920

Spis ilustracji  /931

Spis map  /934

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie